Adatkezelési tájékoztató

Coaching & Love weboldal
Love

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldal szolgáltatásainak felhasználói pontos tájékoztatást kapjanak arról, hogy a személyes adataikat kik és milyen módon kezelik és használják fel, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg őket.

2. Adatkezelési nyilatkozat

A vállalkozás a szolgáltatását igénybe vevő ügyfeleinek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok bizalmas jellegét és megteszi mindazon technikai és szervezeti intézkedéseket, illetőleg kialakítja mindazon szervezeti eljárásokat és szabályokat, amelyek elsősorban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény), valamint az erre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő érvényre juttatásához szükségesek. A GDPR 13. cikke alapján az adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:

3. Az adatkezelők adatai

3.1.

 • Cégnév: LAURUS Fejlesztő Intézet Kft.
 • Székhely: 1121 Budapest, Költő u. 2-4. D ép fszt.1.
 • Képviselő: Dr. Gulácsi Bernadett

3.2.

 • Cégnév: Peaceful Living Kft.
 • Székhely: 1121 Budapest, Költő u. 2-4. D ép fszt.1.
 • Képviselő: Dr. Gulácsi Bernadett

3.3.

 • Cégnév: Dr. Gulácsi Bernadett E.V.
 • Székhely: 1121 Budapest, Költő u. 2-4. D ép fszt.1.

3.4. E-mail cím: hello@coachingandlove.hu

3.5. Web lap: www.coachingandlove.com

3.6. Adatvédelmi tisztviselője: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles

3.7. Adatvédelmi és adatkezelési kérelmek. adatvédelemmel kapcsolatos kérelmek és panaszok az alábbi postacímre: 1121 Budapest, Költő u. 2-4. D ép fszt.1. vagy a hello@coachingandlove.hu e-mail címre küldhetők. Az adatkezelő a kérelmeket és panaszokat a legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 30 nap alatt a levélben megjelölt címre válaszolja meg.

3.8. Adatfeldolgozás: adatfeldolgozást a lejjebb megjelölt személyek végeznek

3.9. Adattovábbítás külföldre: nem történik adattovábbítás külföldre

4. Adatkezelési célok

4.1. A weblap szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevők adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából;

4.2. Marketingtevékenység a lehetséges ügyfelek számára;

4.3. Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése

4.4. Partnerek kapcsolattartói adatainak a kezelése

4.5. Ügyfelek megrendeléseinek a teljesítése

4.6. Vagyonvédelem, személyi biztonság

4.7. Belső adminisztráció könnyítése

5. A személyes adatok felhasználásának jogalapja

Tevékenység
Jogalap
A hatályos számviteli szabályoknak megfelelő számla kiállítása
GDPR 6. cikk (1). bekezdés c/ pont
Kapcsolattartás
GDPR 6. cikk (1). bekezdés f/ pont A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja: érdekmérlegelés, az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság
Munkavállalók adatainak kezelése
GDPR 6. cikk (1). bekezdés b/ és c/ pont
Szerződéses partnerek adatainak kezelése
GDPR 6. cikk (1). bekezdés b/ pont
Marketing tevékenység Marketing célból közösségi (facebook) oldal is üzemel, ahol azonban önálló profilalkotás, adatbázis létrehozatala nem történik
GDPR 6. cikk (1). bekezdés a/ pont
GDPR 6. cikk (1). bekezdés b/ pont
Munkavállalók adatainak kezelése
GDPR 6. cikk (1). bekezdés b/ és c/ pont

6. Az adatkezelés időtartama

Tevékenység
Időtartam (év)
Szerződés létesítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatok
5 (a szerződés megszűnésétől)
Kapcsolattartás alapjául szolgáló adatok
1 (a kapcsolat fennállásának megszűnésétől)
Munkaviszony létesítéséhez szükséges, azok alapjául szolgáló adatok
50
Számlakiállításhoz szükséges adatok és számlák eredeti példányai
8

7.  Az adatkezelés módja

7.1. A személyes adatok tárolása és kezelése informatikai eszközökkel, számítógépen történik.

7.2. Az adatkezelés számítógépes környezete

 • MacOS operációs rendszer
 • WordPress honlapkészítő rendszer

7.3. A tárolt adatok védelmének eszközei:

Avast Security program és jelszó

8. Incidenskezelés

8.1. Az adatvédelmi incidens fogalma: adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

8.2. Az adatkezelő intézkedései incidens észlelése esetén:

 • az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;
 • ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;
 • az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

8.3. Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták (különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat);
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. (Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Pl. sajtóközlemény kiadása)

Az illetékes hatóság utasíthatja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről (GDPR 58. cikk (2) e) pont).

9. Az adatkezelés érintettjeinek jogai

A személyes adatkezeléssel érintetteket a jogszabályok alapján az alábbi jogok illetik meg:

a/ hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b/ kiigazítás joga (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása);

c/ törlés joga (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d/ az adat kezelésének korlátozása;

e/ a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f/ személyes adatok harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának engedése, vagy ennek megtiltása;

g/ bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;

h/ tiltakozás a személyes adat használata ellen.

10. Az érintettek jogorvoslati fórumai

10.1. Adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail címe:  ugyfelszolgalat@naih.hu.

10.2. Az adatvédelmi perek az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatók.

11. Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk alapján)

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelés jogalapja

Adattovábbítás

Adattárolás módja és időtartama

Számviteli bizonylat kiállítása

Név, lakcím, adószám

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó számla kiállításához a hatályos számviteli szabályok szerint

GDPR 6. cikk (1). bekezdés c/ pont

nincs

8 év

Számvitel, könyvelés

Név, lakcím, adószám

A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó számla kiállításához, mérlegkészítéshez

GDPR 6. cikk (1). bekezdés c/ pont

A könyvelést végző személy/szervezet

Astra-Conto Kft.
Koncz Attila
www.astraconto.hu
info@astraconto.hu

8 év

Kapcsolattartási adatok

Név, telefonszám, e-mail cím

Egyeztetések, lemondások

GDPR 6. cikk (1). bekezdés a/ pont

nincs

1 év

Hírlevél küldés

Név, e-mail cím

Tájékoztatás, új szolgáltatás ajánlása

GDPR 6. cikk (1). bekezdés a/ pont

Hírlevél szolgáltató
Mailchimp
www.mailchimp.com

Visszavonásig, legfeljebb 3 évig

Regisztrációs adatok

Név, anyja neve, születési idő, telefonszám, e-mail cím

Ügyfél adatok kezelése

GDPR 6. cikk (1). bekezdés a/ pont

Tárhely szolgáltató
Profi Tárhely
www.profitarhely.hu
ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

1 év

Panaszkezelés

Név, telefonszám, e-mail cím

Panaszeljárás lefolytatása, ügyfél tájékoztatás

GDPR 6. cikk (1). bekezdés c/ pont

nincs

1 év

Budapest, 2019. szeptember 1.

Mindfulness coaching logo

Online Mindfulness Coach Továbbképzés új formában!

Most Early Bird akció: 89 000 Ft

Mindfulness anyagok

Coaching
Eszköztár I.

Önszeretet Tréning munkafüzet

Tematikus kérdésgyűjtemény

Szeretnél coach lenni vagy a coachingról tanulni?

Gyere el online nyílt napunkra és minden kérdésedre választ adunk!